Web je momentálne mimo prevádzky a je na predaj, info na info@rir.sk

Chátrajúce objekty

Hodnotenie
(0 hlasov)

Tieto objekty sú trvalým problémom a záťažou nielen z pohľadu ich vlastníctva, ale aj problémom celospoločenským, najmä vo vzťahu narúšania estetiky prostredia, v mnohých prípadoch dokonca ako nebezpečný prvok ohrozujúci ľudské životy.
Je samozrejmé, že nedostatok finančných prostriedkov na ich rekonštrukciu je hlavným dôvodom, prečo zotrvávajú v takom neutešenom stave.
Zároveň je treba konštatovať, že zo strany všetkých vlastníkov im doposiaľ bola venovaná len veľmi malá pozornosť. Celoslovenská verejnosť sa tak nemala možnosť dozvedieť, aké objekty sú v chátrajúcom stave, kde sa nachádzajú, kto je ich vlastníkom a pod…
Portál www.volne-nevyuzite.skako prvý a jediný v sekciichátrajúce objektyponúka všetkým vlastníkom týchto objektov možnosť ichinternetovej prezentácie.

Takto vystúpia z anonymity miestneho významu a stanú sa objektom podnikateľského záujmu.

Do sekcie chátrajúcich objektov môžu byť ponúknuté všetky druhy a typy stavieb z hľadiska histórie, účelu použitia a pod…teda také, ktoré už neplnia svoju funkciu, strácajú na hodnote z titulu, že súčasný vlastník nemá dostatok finančných prostriedkov na ich rekonštrukciu:

 • historické objekty - meštianske domy, kúrie, kaštiele …
 • rodinné domy, bytové domy, hlinené domy
 • stavby občianskej vybavenosti - kultúrne, obchodné, zdravotnícke, školské, športové …
 • priemyselné stavby - haly, sklady , výrobne …
 • poľnohospodárske stavby
 • cestovný ruch - rekreačné, ubytovacie, stravovacie zariadenia
 • vojenské objekty
 • železničné objekty
 • colné objekty
 • iné chátrajúce objekty …

Základná charakteristika portálu

Kategorizácia priestorov  na predaj a prenájom:  
 • administratívne
 • kongresové
 • pozemky
 • skladové
 • gastro-spoločenské
 • iné
 • obchodné
 • šport-relaxačné
 • výrobné
 • chátrajúce

Osobitosti – jedinečnosti

prenájom priestorov sa ďalej člení jedinečným spôsobom na :        
 • samostatné miestnosti ( priestory )
 • viac miestností ( priestorov )
 • bloky miestností
 • open space
 • atď….

takéto bližšie členenie prenájmu priestorov má nasledovné výhody : 

 • prenajímateľ vie presne zadefinovať charakter svojich priestorov
 • nájomca má tak absolútne zjednodušený a skvalitnený spôsob vyhľadávania

chátrajúce priestory 

 • tento portál ako prvý a jediný poskytuje možnosť ponuky a prezentácie týchto priestorov pre potenciálnych záujemcov
 • bližšie info na titulnej strane portálu

Komplexnosť ponuky

na jednom prezentačnom mieste poskytujeme priestor na zverejnenie ponuky všetkým vlastníkom nehnuteľností z hľadiska ich vlastníckych vzťahov :       
 • samospráva
 • štátna správa
 • súkromný sektor 

Celoslovenská pôsobnosť

prezentáciu svojich voľných – nevyužitých priestorov môže využiť :
 • 2753  obcí
 • 138  miest
 • 79 okresov
 • 8 samosprávnych krajov
 • 17 mestských častí Bratislavy – hl. mesta Slovenska
 • 22 mestských častí mesta Košice
video izle
erken rezervasyon