Web je momentálne mimo prevádzky a je na predaj, info na info@rir.sk

Štátna správa

Hodnotenie
(1 hlasovanie)

Princíp efektívneho zhodnocovania nehnuteľného majetku v štátnej správe je totožný s princípmi samosprávy, t.j. jeho najefektívnejšie zhodnocovanie formou prenájmu alebo predaja.

Voľné a tým zároveň nevyužité priestory sú v podmienkach štátnej správy omnoho rozmanitejšieho charakteru z hľadiska svojho určenia a možností použitia.

Vzhľadom k tomu, že doposiaľ nebol vytvorený komplexný jednotný prezentačný systém pre ponuku takýchto priestorov pre potencionálnych záujemcov, novovzniknutý portál www.volne-nevyuzite.sk takúto možnosť dáva.

Štátna správa je pre tento portál chápaná ako:
súbor jednotlivých rezortov (ministerstiev)
databáza organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením
štátne podniky a neziskové organizácie
rozpočtové a príspevkové organizácie
štátne podniky v likvidácii a v konkurze

Vzájomná medzirezortná informovanosť, prezentácia v rámci celej verejnej správy a ďalej smerom k súkromnému sektoru prináša prostredníctvom tohoto portálu omnoho väčšiu efektívnosť finančného zhodnotenia takýchto priestorov

Základná charakteristika portálu

Kategorizácia priestorov  na predaj a prenájom:  
 • administratívne
 • kongresové
 • pozemky
 • skladové
 • gastro-spoločenské
 • iné
 • obchodné
 • šport-relaxačné
 • výrobné
 • chátrajúce

Osobitosti – jedinečnosti

prenájom priestorov sa ďalej člení jedinečným spôsobom na :        
 • samostatné miestnosti ( priestory )
 • viac miestností ( priestorov )
 • bloky miestností
 • open space
 • atď….

takéto bližšie členenie prenájmu priestorov má nasledovné výhody : 

 • prenajímateľ vie presne zadefinovať charakter svojich priestorov
 • nájomca má tak absolútne zjednodušený a skvalitnený spôsob vyhľadávania

chátrajúce priestory 

 • tento portál ako prvý a jediný poskytuje možnosť ponuky a prezentácie týchto priestorov pre potenciálnych záujemcov
 • bližšie info na titulnej strane portálu

Komplexnosť ponuky

na jednom prezentačnom mieste poskytujeme priestor na zverejnenie ponuky všetkým vlastníkom nehnuteľností z hľadiska ich vlastníckych vzťahov :       
 • samospráva
 • štátna správa
 • súkromný sektor 

Celoslovenská pôsobnosť

prezentáciu svojich voľných – nevyužitých priestorov môže využiť :
 • 2753  obcí
 • 138  miest
 • 79 okresov
 • 8 samosprávnych krajov
 • 17 mestských častí Bratislavy – hl. mesta Slovenska
 • 22 mestských častí mesta Košice
Viac v tejto kategórii: « Samospráva
video izle
erken rezervasyon