Web je momentálne mimo prevádzky a je na predaj, info na info@rir.sk

O projekte

Hodnotenie
(0 hlasov)

Základná charakteristika portálu

Kategorizácia priestorov  na predaj a prenájom:  
 • administratívne
 • kongresové
 • pozemky
 • skladové
 • gastro-spoločenské
 • iné
 • obchodné
 • šport-relaxačné
 • výrobné
 • chátrajúce

Osobitosti – jedinečnosti

prenájom priestorov sa ďalej člení jedinečným spôsobom na :        
 • samostatné miestnosti ( priestory )
 • viac miestností ( priestorov )
 • bloky miestností
 • open space
 • atď….

takéto bližšie členenie prenájmu priestorov má nasledovné výhody : 

 • prenajímateľ vie presne zadefinovať charakter svojich priestorov
 • nájomca má tak absolútne zjednodušený a skvalitnený spôsob vyhľadávania

chátrajúce priestory 

 • tento portál ako prvý a jediný poskytuje možnosť ponuky a prezentácie týchto priestorov pre potenciálnych záujemcov
 • bližšie info na titulnej strane portálu

Komplexnosť ponuky

na jednom prezentačnom mieste poskytujeme priestor na zverejnenie ponuky všetkým vlastníkom nehnuteľností z hľadiska ich vlastníckych vzťahov :       
 • samospráva
 • štátna správa
 • súkromný sektor 

Celoslovenská pôsobnosť

prezentáciu svojich voľných – nevyužitých priestorov môže využiť :
 • 2753  obcí
 • 138  miest
 • 79 okresov
 • 8 samosprávnych krajov
 • 17 mestských častí Bratislavy – hl. mesta Slovenska
 • 22 mestských častí mesta Košice

Súkromný sektor

Široké spektrum vlastníkov nehnuteľného majetku v súkromnom sektore vytvára aj najväčšiu ponuku predaja a prenájmu.

Na jednej strane sú to fyzické osoby s ponukou menšieho rozsahu, avšak pre danú lokalitu ponukou zaujímavou, na strane druhej právnické osoby z rôznych odvetví hospodárstva až po veľké developerské spoločnosti.

Takáto rozmanitá štruktúra vlastníkov a ich značný počet spolu s veľkou škálou kategórií priestorov vytvára presah ponuky nad dopytom, čím sa tieto priestory stávajú pre vlastníka voľné-nevyužité bez prijateľného finančného efektu.

Pre súkromný sektor z hľadiska ponuky ale aj dopytu je tento portál atraktívny hlavne v tom zmysle, že do sekcie priestory na prenájom sú začlenené okrem priestorov z kategórie realít aj volné-nevyužité priestory z kategórií cestovného ruchu, gastro-spoločenských aktivít, šport-relaxu a kongresovej turistiky.

Chátrajúce objekty

Tieto objekty sú trvalým problémom a záťažou nielen z pohľadu ich vlastníctva, ale aj problémom celospoločenským, najmä vo vzťahu narúšania estetiky prostredia, v mnohých prípadoch dokonca ako nebezpečný prvok ohrozujúci ľudské životy.
Je samozrejmé, že nedostatok finančných prostriedkov na ich rekonštrukciu je hlavným dôvodom, prečo zotrvávajú v takom neutešenom stave.
Zároveň je treba konštatovať, že zo strany všetkých vlastníkov im doposiaľ bola venovaná len veľmi malá pozornosť. Celoslovenská verejnosť sa tak nemala možnosť dozvedieť, aké objekty sú v chátrajúcom stave, kde sa nachádzajú, kto je ich vlastníkom a pod…
Portál www.volne- nevyuzite.skako prvý a jediný v sekciichátrajúce objektyponúka všetkým vlastníkom týchto objektov možnosť ichinternetovej prezentácie.

Takto vystúpia z anonymity miestneho významu a stanú sa objektom podnikateľského záujmu.

Do sekcie chátrajúcich objektov môžu byť ponúknuté všetky druhy a typy stavieb z hľadiska histórie, účelu použitia a pod…teda také, ktoré už neplnia svoju funkciu, strácajú na hodnote z titulu, že súčasný vlastník nemá dostatok finančných prostriedkov na ich rekonštrukciu.

Štátna správa

Princíp efektívneho zhodnocovania nehnuteľného majetku v štátnej správe je totožný s princípmi samosprávy, t.j. jeho najefektívnejšie zhodnocovanie formou prenájmu alebo predaja.

Voľné a tým zároveň nevyužité priestory sú v podmienkach štátnej správy omnoho rozmanitejšieho charakteru z hľadiska svojho určenia a možností použitia.

Vzhľadom k tomu, že doposiaľ nebol vytvorený komplexný jednotný prezentačný systém pre ponuku takýchto priestorov pre potencionálnych záujemcov, novovzniknutý portál www.volne-nevyuzite.sk takúto možnosť dáva.

Štátna správa je pre tento portál chápaná ako:
súbor jednotlivých rezortov (ministerstiev)
databáza organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením
štátne podniky a neziskové organizácie
rozpočtové a príspevkové organizácie
štátne podniky v likvidácii a v konkurze

Vzájomná medzirezortná informovanosť, prezentácia v rámci celej verejnej správy a ďalej smerom k súkromnému sektoru prináša prostredníctvom tohoto portálu omnoho väčšiu efektívnosť finančného zhodnotenia takýchto priestorov

Samospráva

Jedným zo základných princípov Zásad hospodárenia s majetkom vo vlastníctve obcí, mestských častí, miest a samosprávnych krajov je jehozveľaďovanie, chránenie a zhodnocovanie.
Nehnuteľný majetok samosprávy a ich zriaďovateľských organizácií
vytvára hlavne v dnešnej nepriaznivej ekonomickej situácii neustály tlak na ich rozpočty najmä z hľadiska prevádzky a údržby.
Veľká časť takýchto objektov a priestorov neprináša samospráve žiadny finančný efekt, lebo z hľadiska ich funkčnosti sú voľné – nevyužité.
Ich prezentácia na webových stránkach obcí a miest má len miestny informačný charakter, veľmi málo využíva fotografie, je málo informatívna z pohľadu štruktúry členenia priestorov a nedostatočného bližšieho popisu.

Práve portál volne-nevyuzite.sk dáva starostom, primátorom, županom a riaditeľom zriaďovateľských organizácií možnosť aktívne zviditeľniť takéto priestory širokej občianskej a podnikateľskej verejnosti.

video izle
erken rezervasyon